ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અને સેક્રેટરી

Important

વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ વાર્ષિક અહેવાલ જોવા માટે અહીંયા ક્લિક કરો

Important

વિદ્યાર્થીઓ ના સન્માન સમારંભ – ૨૦૧૮નુ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા
અહીંયા ક્લિક કરો

સન ૧૯૫૨ થી આજ સુધી હોદેદાર તરીકે 

રહેલા પ્રમુખ તથા ઓન જ સેક્રેટરી ની વિગત 

વર્ષ 

પ્રમુખ 

ઓન. જ. સચિવ 

૧૯૫૨

મર્હુમ જનાબ હાજી અલીમોહંમદ અમીભાઇ શેઠ
સ્થાપક પ્રમુખ

૧૯૫૩-૫૪ થી ૧૯૫૯-૬૦ 

મર્હુમ જનાબ હાજી અલીમોહંમદ અમીભાઇ શેઠ

મર્હુમ જનાબ હાજી મોહંમદભાઇ સુલેમાનભાઇ
સાબુવાળા

૧૯૬૦-૬૧ થી ૧૯૬૩-૬૪ 

મર્હુમ જનાબ હાજી અલીમોહંમદ અમીભાઇ શેઠ

મર્હુમ જનાબ હાશમભાઈ ઉંમરભાઇ ધાણીવાળા

૧૯૬૪-૬૫ થી ૧૯૬૫-૬૬ 

મર્હુમ જનાબ આદમભાઈ ઉસ્માનભાઈ મુખી

જનાબ ડો હાજી જાનમોહમદ આલિમોહમંદ ખીમાણી

૧૯૬૬-૬૭

મર્હુમ જનાબ હાજી ખાનમોહંમદભાઇ તાલબભાઇ વડીયાવાળા

મર્હુમ જનાબ હાજી આદમભાઇ ઉસ્માનભાઇ મુખી

૧૯૬૭-૬૮

મર્હુમ જનાબ હાજી અલીમોહંમદ અમીભાઇ શેઠ

મર્હુમ જનાબ હાજી આદમભાઇ ઉસ્માનભાઇ મુખી

૧૯૬૮-૬૯ થી ૧૯૭૦-૭૧

મર્હુમ જનાબ હાજી ખાનમોહંમદભાઇ તાલબભાઇ વડીયાવાળા

૧૯૭૧-૭૨ થી ૧૯૭૨-૭૩

મર્હુમ જનાબ હાજી ખાનમોહંમદભાઇ તાલબભાઇ વડીયાવાળા

મર્હુમ જનાબ હાજી મોહંમદભાઇ સુલેમાનભાઇ
સાબુવાળા

૧૯૭૩-૭૪ 

મર્હુમ જનાબ હાજી ખાનમોહંમદભાઇ તાલબભાઇ વડીયાવાળા

મર્હુમ જનાબ હાજી ઇસાભાઇ અબ્દુલ્લાભાઇ
ધોળાવાળા

૧૯૭૪-૭૫ થી તા. ૮-૧-૭૬

મર્હુમ જનાબ હાજી સુલેમાનભાઇ ઉસ્માનભાઇ
શીહોરવાળા

મર્હુમ જનાબ હાજી ઇસાભાઇ અબ્દુલ્લાભાઇ
ધોળાવાળા

તા ૮-૧૦-૭૬ થી ૧૯૮૦-૮૧

મર્હુમ જનાબ હાજી ઇસાભાઇ અબ્દુલ્લાભાઇ
ધોળાવાળા

જનાબ હાજી વલીમોહંમદભાઇ અ.લતીફભાઇ
ઇસાણી

૧૯૮૧-૮૨

મર્હુમ જનાબ હાજી ઇસાભાઇ અબ્દુલ્લાભાઇ
ધોળાવાળા

જનાબ હાજી અ. રઝાકભાઈ સુલેમાનભાઈ મેમણ

૧૯૮૨-૮૩ થી ૧૯૯૨-૯૩ 

મર્હુમ જનાબ હાજી મોહંમદભાઇ જીવાભાઈ ગોળીવાળા

જનાબ હાજી અ. રઝાકભાઈ સુલેમાનભાઈ મેમણ

૧૯૯૩-૯૪ થી ૧૯૯૪-૯૫ 

જનાબ હાજી બિલાલભાઈ હસનભાઈ 
વડીયાવાળા

જનાબ હાજી અ. રઝાકભાઈ સુલેમાનભાઈ મેમણ

૧૯૯૫-૯૬

જનાબ હાજી અલ્લારખભાઇ હાજીઅ.ગનીભાઇ
લાકડીયા

જનાબ હાજી અ. રઝાકભાઈ સુલેમાનભાઈ મેમણ

૧૯૯૬ થી તા ૨૯-૯-૯૬ સુધી

જનાબ હાજી અલ્લારખભાઇ હાજીઅ.ગનીભાઇ
લાકડીયા

મર્હુમ જનાબ રહીમભાઈ ઇસાભાઇ મુસાણી

૧૯૯૬ થી તા ૧૯-૦૮-૦૧ સુધી 

મર્હુમ જનાબ હાજી અ. સત્તારભાઈ કાસમભાઈ પટેલ

જનાબ હાજી મોહંમદશરીફ હાજી નુરમોહંમદ મેમણ

તા ૧૯-૦૮-૦૧ થી ૨૦૦૬ 

જનાબ હાજી મોહંમદશરીફ હાજી નુરમોહંમદ મેમણ

જનાબ ગુલમોહંમદ હાજી અ. ગફફારભાઈ મેમણ 

૨૦૦૬-૨૦૧૩

મર્હુમ જનાબ હાજી અ. સત્તારભાઈ કાસમભાઈ પટેલ

જનાબ ગફફારભાઈ અબ્દુલ્લાભાઈ ખીમાણી 

૨-૦૬-૨૦૧૩ થી… 

જનાબ હાજી મોહંમદશરીફ હાજી નુરમોહંમદ મેમણ

જનાબ અ. હમીદભાઈ અ. રઝાકભાઈ પાંચા